Allmänna villkor

Här kan du läsa om våra allmänna villkor, du måste godkänna dessa för att kunna köpa- eller beställa hämtning av- Byggsäckar här på hemsidan.

Sortera Skandinavien AB:s allmänna villkor för privatkunder (2017-04-01)

Inledande bestämmelser

Sortera Skandinavien AB (Sortera) tillhandahåller byggsäckar, containrar, kärl och behållare för hantering av bl.a. bygg- och industriavfall. Sortera hämtar, transporterar, sorterar och förädlar sådant avfall. Sortera erbjuder därutöver bl.a. leverans av material, höghöjdslyft, sugbil och hantering av farligt avfall. Sortera hanterar inte hushållsavfall. Dessa allmänna villkor ska – om parterna inte skriftligen avtalar något annat – utgöra avtalsinnehåll mellan Sortera och kunden. Sortera har rätt att, med bindande verkan för kunden, ändra i eller göra tillägg till dessa allmänna villkor.

Anbud m.m.

Anbud från Sortera är inte bindande längre än fyra veckor från datumet då anbudet gavs. Anbud och avtal förutsätter sedvanlig kreditprövning. Sortera har rätt att begära förskottsbetalning eller betryggande säkerhet. Om kunden inte betalar förskott eller ställer säkerhet, har Sortera rätt att utan påföljd frånträda sitt anbud eller, om avtal redan skulle ha ingåtts, avtalet.

Transportväg m.m.

Kunden ska se till att transportväg fram till arbetsställe eller anvisad uppställningsplats är farbar och fri från hinder så att Sortera obehindrat kan utföra avtalad tjänst eller leverans. Kunden åtar sig att följa Sorteras anvisningar beträffande transportväg, arbetsställe och uppställningsplats. Sortera har rätt till ersättning för väntetid och merarbete om Sortera inte obehindrat kan utföra avtalad tjänst eller leverans. Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. Sortera har rätt att avbryta sin fullgörelse om Sortera bedömer att fullgörelse inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.

Kunden skall placera Byggsäckarna inom 8 meter från farbar väg. Vägen fram till Byggsäckarna måste vara av klass BK2 eller högre, vara minst 3 meter bred och ej ha hinder lägre än 4 meter från vägbanan. Lyftzonen från lastbilen fram till Byggsäckarna måste vara fri från träd, buskage, byggnader osv (luftrummet fram till Byggsäcken skall vara helt fritt).

Arbetsmiljö

Kunden ska se till att de lokaler och ytor där Sortera ska utföra arbete är ändamålsenliga och säkra i arbetsmiljöhänseende. Kunden är samordningsansvarig för arbetsmiljön på arbetsstället.

Avfallets beskaffenhet m.m.

Kunden är ansvarig för att de uppgifter om avfallets ursprung, sammansättning, egenskaper, volym, etc. som lämnas till Sortera är riktiga. Byggsäckarna får ej innehålla någon form av farligt avfall (se sorteringsguide för vad som klassas som farligt avfall). Kunden åtar sig att följa Sorteras anvisningar beträffande hur avfallet ska sorteras, förpackas och hållas tillgängligt för Sortera och åtar sig också att följa Sorteras avisningar beträffande vikt- och volymbegränsningar

Tillstånd

Kunden är ansvarig för att erforderliga tillstånd, t.ex. tillstånd för uppställning av container, finns. Sortera har rätt att på kundens bekostnad ta bort eller flytta t.ex. container, om myndighet eller markägare begär detta.

Hyra

Hyresobjekt, t.ex. container, kärl eller behållare, som tillhandahålls av Sortera ägs av Sortera. Kunden får inte utan Sorteras medgivande flytta eller förändra hyresobjektet. Kunden får inte heller nyttja hyresobjektet för annat ändamål än vad det är avsett för. Kunden ska vårda hyresobjektet väl. Vid skadegörelse ska kunden rapportera detta till Sortera. Kunden ansvarar för skada som uppkommer på hyresobjektet under hyrestiden. Om kunden inte betalar avtalad hyra eller åsidosätter vad som i övrigt ankommer på honom har Sortera rätt att, på kundens bekostnad, ta tillbaka hyresobjektet.

Underentreprenör

Sortera har rätt att anlita underentreprenör för att fullgöra sina skyldigheter.

Priser och ändrade förhållanden

Om inte annat pris avtalas, gäller följande. Kunden ska betala det pris som framgår av Sorteras prislistor (se vid beställning).

Äganderätt

Äganderätten till restprodukter och avfall som mottas av Sortera övertas av Sortera vid mottagningskontroll. Farligt avfall förblir dock alltid kundens egendom.

Avbeställning

Avbeställning avseende höghöjdslyft, sugbil och leverans av material måste ske senast 48 timmar innan tjänsten ska utföras eller varan levereras. Övriga tjänster och varor som Sortera tillhandahåller ska avbeställas senast sista arbetsdagen innan tjänsten ska utföras eller varan levereras. Avbeställningar ska göras till Sorteras mail info@sortera.se. Fullständigt namn, telefonnummer, mail samt upphämtningsdag skall alltid anges i mailet.

Reklamation m.m.

Reklamation avseende fel eller brist i tjänst eller vara som har tillhandahållits av Sortera ska ske genom skriftligt meddelande. Kunden får inte åberopa fel eller brist, om han inte reklamerar detta inom sju dagar från att han märkt felet eller bristen eller borde ha märkt felet eller bristen. Kunden får dessutom inte åberopa fel eller brist som inte har reklamerats inom tre månader från det att tjänsten utfördes eller varan levererades. Om en av Sortera tillhandahållen tjänst eller vara är behäftad med fel eller brist och detta inte beror på kunden ska Sortera efter eget val antingen, med den skyndsamhet som efter omständigheter skäligen kan krävas, på egen bekostnad åtgärda felet eller bristen, företa omleverans eller medge kunden ett mot felet eller bristen svarande prisavdrag.

Sorteras skadeståndsskyldighet

Sorteras skadeståndsskyldighet omfattar endast ersättning för direkt skada och är begränsad till ett sammanlagt högsta belopp motsvarande tre prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. Sorteras skadeståndsskyldighet omfattar inte, under några omständigheter, ersättning för indirekt skada. Sortera ansvarar inte i något fall för en skada som är en oundviklig följd av att Sortera fullgör sina skyldigheter. Om en nyckel eller liknande som Sortera lånat förkommer är Sorteras skadeståndsskyldighet begränsad till kostnaden för att tillverka ett nytt exemplar av det förkomna.

Befrielsegrunder

Om Sorteras fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt försvåras eller fördyras till följd av något förhållande som Sortera inte råder över – såsom strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt, krig, mobilisering, upplopp, översvämning, eldsvåda, export- eller importkontroll, valutarestriktioner, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist, allmän knapphet på transportmedel eller fel i eller försening av leverans från underentreprenör eller underleverantör som förorsakas av sådan omständighet – ska, så länge förhållandet består, Sorteras underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet inte utgöra avtalsbrott eller grund för skadestånd eller annan påföljd.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av Stockholms tingsrätt.

Integritetspolicy (GDPR)

För att ta del av vår integritetspolicy samt info gällande GDPR klicka här!