VA-Teknik

Vi erbjuder en mängd tjänster inom VA-Teknik. Se kort info om resp. tjänst nedan eller kontakta oss för mer utförlig information.

Avloppsrensning

Vi använder oss av olika metoder såsom högtrycksspolning, slamsugning, rotskärning och maskinfräsning.

Högtrycksspolning

Vi utför högtrycksspolning, bland annat för att rensa ledningar och avloppsstopp. Vi högtrycksspolar alla typer av ledningar och utför även hetvattenspolning. Dessutom utför vi stamrensning av stående stammar och ledningar i fastigheter.

Slamsugning

Vi utför slamsugning av våta produkter, fettavskiljare, oljeavskiljare, avloppstankar, pumpstationer och slambassänger. Tjänsterna utförs både med fasta intervaller och efter avrop.

Transport av farligt gods och farligt avfall

Vi har ADR-godkända fordon och utbildad personal för transporter av farligt gods samt farligt avfall. Sortera Industry har tillstånd för transport av alla slag av farligt avfall. Vi utför transporter av sura eller basiska produkter, lösningsmedel, olja, emulsioner m.m.

Rörinspektion och filmning

Med egna auktoriserade STVF operatörer utför vi filmning/rörinspektion av dag- och spillvattennät. Vi utför kontroller och felsökningar av rör och ledningar med olika typer av driftstörningar, eller i förebyggande syfte. Givetvis sparar vi även materialet på USB-sticka eller minneskort enligt kundens/beställares önskemål eller krav.

Besiktning av oljeavskiljare

Vi är auktoriserade för besiktning enligt Svensk Standard EN 858. Om funktionen på oljeavskiljaren ska fungera behöver den regelbundet tömmas, underhållas och kontrolleras. Vi kan hjälpa er med provtagning, tömning, rengöring samt besiktning.

Ångning/hetvattenspolning

Vi utför ångning eller hetvattenspolning av ledningar och brunnar i restauranger och kök. Vi utför även ångning av frusna ledningar samt brunnar.

Rotskärning

Rötter från träd och buskar kan växa in i ledningar och skapa stopp. Vi har utrustning för att skära bort rötter i ledningar upp till 400 millimeters diameter.

Maskinfräsning

Vi utför en mekanisk rensning av rör och ledningar för att ta bort hårda beläggningar. Vi använder en maskin för att ta bort beläggningar, rost och spackel som sitter fast i gjutjärn eller betongledningar.

Tankrengöring

Vi utför rengöring av tankar och cisterner med volymer från 1 m3 upp till 60 000 m3. Vi har kunskap och erfarenhet av de flesta förekommande material, som t.ex. olika former av eldningsolja, råolja, bensin, bitumen, lösningsmedel m.m.

Sedimenteringscontainers och vattenrening

Vi hyr ut sedimenteringscontainers/avskiljare för tillfällig lagring av vatten och slam, eller för avskiljning av suspenderat material från exempelvis schakt- och grundvatten. Inom Sortera har vi även tillgång till certifierade och godkända provtagare för jord och vatten, och ombesörjer allt från inkoppling till service, provtagning och ackrediterad analysering.

Om vattnet innehåller föroreningar av metaller, PAH, petroleumkolväten eller lösningsmedel har vi möjlighet att komplettera med lamellavskiljare, sand- och kolfilter, jonbytarfilter och flockulering.