Tjänster

Vi erbjuder heltäckande tjänster och totalåtaganden inom sanering, vattenrening, masshantering och röjningsprojekt.

Totalåtaganden för förorenade områden och fastigheter

Vi har mångårig erfarenhet av samtliga behandlingstekniker på marknaden, såväl traditionella lösningar som schakt, sortering, krossning och vattenrening, som innovativa lösningar med behandling in-situ (på plats). Vi hanterar allt från myndighetskontakter, åtgärdsutredningar och utförande av sanering till återställande och överlämnande av mark godkänd för planerat ändamål.

Vattenrening

Vi har lång erfarenhet av vattenreningsprojekt och kan erbjuda expertrådgivning för alla typer vatten. Våra moderna och lättanvända vattenreningsanläggningar går att skräddarsy, för att uppfylla samtliga platsspecifika utmaningar ett projekt kan erbjuda.

För hantering av schaktvatten med förhöjda halter suspenderat material erbjuder vi uthyrning av effektiva lamellavskiljare/siltbusters, vilka är i storlek med en 8m3 container, men har en sedimetenteringskapacitet av 50m2 och upp till 50m3/h.

Avsättning av förorenade massor

EnvyTech erbjuder tillsammans med systerföretaget Sortera Materials möjlighet till förmånliga avsättningar för förorenat material i hela Sverige och erbjuder även mottagning av massor vid egen anläggning strax utanför Göteborg.

Kartläggning och röjning av oexploderad ammunition (OXA)

Envytech utför tillsammans med Damasec APS totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden. Vi utför allt från kartläggning och miljöprovtagning till röjning och sanering av OXA och miljöföroreningar. Alla projekt skräddarsys efter era behov och resulterar i en restriktionslös mark. EnvyTech och Damasec innehar tillstånd från sprängämnesinspektionen (MSB) och räddningstjänsten samt har försäkringar som täcker våra kunder så väl som oss själva, vilket är ett måste vid denna typen av arbeten. Både EnvyTech och Damasec har certifierad personal som kan överta ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförande (BAS P och BAS U).

Skyddslösningar för säkring av byggnader och offentliga miljöer

EnvyTech erbjuder tillsammans med det danska säkerhetsföretaget Damsec mångårig erfarenheter och kunskap avseende riskvärdering och åtgärdslösningar för skydd mot terrorangrepp. Då detta är en högaktuellt samhällsproblem, där kunskap inom ämnet oftast saknas, erbjuder vi ett kostnadsfritt besök och möjlighet till ett ”miniseminarium”. Där berättar vi om de arbetssätt som bör beaktas vid utvärderingar av lämpliga skydd och åtgärdslösningar, både deras möjligheter och begränsningar.

Deponitäckning

Vid täckning av deponier utför vi b.la. inmätning, terrasering, avjämning under geomembranduk och dräneringsduk samt efterföljande täckning med olika fyllnadsmassor. Eftersom vår kärnverksamhet delvis är masshantering kan vi erbjuda mtrl till deponitäckningar för att det ska bli en kostnadseffektiv helhetslösning för kunden, vi kan även projektera och utreda deponier.

Vi har egen personal för svetsning av tätskikt vilka, är certifierade plastsvetsare enligt European Federation for Welding, Joining and Cutting – EWFs riktlinje 581 och europastandarden EN 13067.
Kontakt: Per Olsson, 070-318 73 56

Markundersökning

Sortera har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom utredning av förorenade områden. Vi genomför markundersökningar och kommer med förslag på åtgärd. Vi jobbar både med provgropsgrävning och med egen borrigg för jordprovtagning, installation av grundvattenrör och provtagning av grundvatten. Sorteras projektledare och arbetsledare är certifierade miljöprovtagare för jord och grundvatten vilket ger dig en garanti för att markundersökningen blir fackmannamässigt genomförd. Vi skräddarsyr markundersökningar efter dina behov och kan agera rådgivare i dialog med miljömyndigheten.
Kontakt: Anders Lindström, 070 332 52 56