Topp 3 från Miljöbalkdagarna

2022-09-30 | 11:39

Förra veckan anordnade naturvårdsverken Miljöbalksdagarna. För oss på Sortera är det så klart viktigt att följa med i förändringar i regelverk och tillämpningar inom våra verksamhetsområden, och även att påverka där vi kan, så att utvecklingen går åt rätt håll. Jag har valt ut tre ämnen som jag tycker var särskilt intressanta från alla de olika pass som genomfördes under de två dagarna.

1. Illegal hantering av avfall

Här berättade Malmö stad hur illegal avfallshantering kan motverkas med uppsökande tillsyn. Som vi vet kan miljökonsekvenserna av otillåten avfallshantering bli mycket allvarliga, till exempel i form av att grundvatten eller till och med dricksvattentäkter förorenas av gifter som lakas ut från illegala avfallsupplag.

Malmö stad är den enda kommunen i Sverige som aktivt arbetar med att leta upp och söka efter avfallshantering som saknar tillstånd. Det gör man dels genom att följa upp olika tips som kommer in, dels genom att också åka runt och söka efter tecken på att någon hanterar avfall utan tillstånd.

Resultatet av uppsökande tillsyn är att väldigt mycket mer av den illegala och miljöfarliga avfallshanteringen kan stoppas innan konsekvenserna blir för stora. Det var både skrämmande att se vad som faktiskt försiggår och riktigt inspirerande att se vad en aktiv tillsyn kan åstadkomma. Fler kommuner borde arbeta på samma sätt!

2. TBT-föroreningar på båtuppställningsplatser – med Envytech

Under passet om miljögifter som sprids från båtuppställningsplatser fick vi faktiskt höra om ett projekt där man testar teknik från Sorteras dotterbolag Envytech. Projektet syftar till att undersöka om det går att på plats stabilisera föroreningar av TBT med hjälp av en absorbent, för att slippa schakta bort de förorenade massorna.

TBT, tributyltenn, användes förr i båtbottenfärg och är ett ämne som är mycket giftigt för alla vattenlevande organismer. TBT bryts ned mycket långsamt och problemen med urlakning till havsvatten blir därför långvariga. Längs den svenska kusten är höga halter av TBT vanliga och allra värst är det i närheten av båtuppställningsplatser i hamnar och marinor. Det är alltså viktigt att hitta fler sätt att hindra fortsatt spridning av TBT.

3. Större möjlighet till återanvändning av schaktmassor

Den sista eftermiddagen var jag på ett pass om cirkulär ekonomi där man även lyfte Naturvårdsverkets vägledning kring när schaktmassor ska klassas som avfall. Den stora nyheten där är att vägledningen kommer att förbättras för att öka möjligheten till att återanvända schaktmassor vid entreprenader – självklart efter att en kvalificerad bedömning av massornas kvalitet har gjorts.

Det nya förslaget är redan ute på remiss och jag hoppas att vi i framtiden kommer att få se en större andel massor som återanvänds på rätt sätt! Troligen kommer en större del av de massor som vi på Sortera tar hand om och klassificerar att kunna användas för anläggningsändamål. I dag hamnar ju även rena massor ofta i bullervallar eller liknande, även om de egentligen duger mycket bra som anläggningsmaterial vi nybyggnationer.


Författare:
Michelle Nilsson

Michelle jobbar med kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor inom Sortera, med fokus på miljödelen. Där kontrollerar hon bland annat vår egen lagefterlevnad och hur vi sköter våra egenkontroller, hjälper till med tillstånd, årlig miljörapportering och stöttar projektledare vid mer komplexa frågor. Har du frågor kan du nå henne på michelle.nilsson@sortera.se