Arbetsmiljö

Sortera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, både vad gäller säkerheten och trivseln på företaget.

Vår ambition är att skapa en trygg och säker arbetsplats som ger arbetsglädje och hög produktivitet hos våra medarbetare. Vi har uppfattningen att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som befrämjar både företaget och våra medarbetare.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Tillgodose att vår verksamhet inte förorsakar olyckor eller skador fysiskt och psykiskt på människor, anläggningar eller den yttre miljön
  • Verka för ständiga förbättringar inom arbetsmiljö
  • Följa gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och den yttre miljön, liksom att erforderliga utbildningar sker, ligger hos företagsledningen (men samtliga anställda har också ett eget ansvar)
  • Följa de instruktioner från företagsledningen gällande skyddsutrustning och personligt skydd, för att undvika tillbud eller skador.
    Alla med ett positivt och respektfullt uppträdande bidrar till ett gott arbetsplatsklimat där alla trivs och sjukfrånvaron minimeras