Miljö

Sortera Recycling samlar in, transporterar och återvinner bygg- och industriavfall med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vårt miljöarbete i Sortera skall utgå från kunders och leverantörers krav. Vi verkar aktivt för ständiga förbättringar, att förebygga föroreningar samt följa lagar och andra krav som vår verksamhet omfattas av.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Miljöfrågor beaktas utifrån Sorteras och våra kunders miljöperspektiv
  • Informera och utbilda kunder i miljöriktig avfallshantering
  • Arbeta för att effektivt planera och utnyttja fordonsparken för att minska klimatpåverkan
  • Ständigt kompetensutveckla våra medarbetare
  • Vid inköp ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av produkt och leverantör
  • Hantera avfallet på bästa sätt ur miljösynpunkt