Om Sortera Materials

Sortera Materials är en del av Sortera Group, och bedriver mottaging, förädling och försäljning av avfall.

Sortera Materials tar emot, förädlar och säljer avfall från professionella aktörer i Sverige och Europa. Med glädje, engagemang och stor kunskap arbetar vi för hållbar utveckling och god ekonomi inom avfallshantering, och vid våra tre anläggningar råder alltid stor aktivitet. Vi erbjuder analys och provtagning, återvinning och avfallshantering, sanering av förorenade massor, mottagning och behandling av alla typer av restavfall, produktion av en rad olika typer av bränslen samt handel med alla avfallsfraktioner.

Sortera Materials är uppdelad i tre delar:

  • Anläggning: Här hittar du våra anläggningar/mottagningsställen för bl.a. tunga avfallsmassor.
    Läs mer om Anläggning
  • Entreprenad: Utför totalåtaganden av saneringsprojekt från myndighetskontakter till slutdokumentation.
    Läs mer om Entreprenad
  • Handel: Under Handel köper, säljer och mäklar vi alla typer av avfallsfraktioner.
    Läs mer om Handel