Referensprojekt

Alla frågor angående våra projekt, referenser, möjliga lösningar eller offerter, vänligen kontakta oss

Hammarby Sjöstad, Kv Påsen 11 -12

Kund: Bäckströms AB

Uppdrag: Schaktsanering, utförande av georefererad klassningsplan, sammanställning resultat, rening av förorenat grund och länsvatten.

Omfattning: Bäckströms och Envytech fick i uppdrag av Ikano Bostadsproduktion att sanera den f.d. industrifastigheten Kv Påsen 11 – 12 i Hammarby sjöstad. Fastigheten var förorenad med klorerade lösningsmedel, tungmetaller och petroleumprodukter. Totalt sanerades 26 500 ton förorenad jord och uppdraget innefattande riskbedömning, myndighetskontakter, löpande miljöprovtagning, mottagning av förorenade massor, rening av förorenat grund och länsvatten samt redovisning av resultat och slutrapportering.

Malmö Julmarknad, Gustav Adolfs Torg

Kund: Malmö Stad

Uppdrag: Riskvärdering samt översyn av montering av skyddslösning på Gustav Adolfs Torig i samarbete med Damasec APS.

Omfattning: Inledande riskvärdering, som visade vilken typ av hot, fordon och hastighet som skydden skulle klara. Lösningen skulle erbjuda genomsläpplighet för både gående och cyklister samt vissa typer av fordon. Översyn av montering gällande det temporära skyddssystemet Surface Guard. Ett ytmonterat säkerhetssystem som ej gör åverkan på underliggande marklager och som kan förankras på flera olika sätt.

Gasklockan 2 Örebro

Kund: BJC Group

Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

Omfattning: Totalentreprenad innefattande; rivning ca 7000 m² byggnader, sanering av ca 20,000 m² markyta, sortering av massor och krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning. Bilden visar en överflygning vi gjort med drönare för att skaffa oss data till löpande inmätningar under projektet. Projektet löper under sommaren och kommer färdigställas under Q4 2017. Det drivs i konsortier med MTIB i Scandinavien AB.

Befesa Scandust, Landskrona

Kund: Befesa Scandust

Uppdrag: Schaktsanering, transport och mottagning av kraftigt cyanid- och metallförorenade jordar.

Omfattning: Inmätning av området med hjälp av drönare, rivning av plåthall och betongfack. Schaktsanering av 5 000 ton cyanid och metallförorenad jord med föroreningshalter i intervallet >MKM och >FA. Ansökan av transporttillstånd för massor via båt. Rening av uppsamlat slam med hjälp av mobil lamellavskiljning. Återfyllnad och återställning.

Norrbottniabanan, Umeå f.d. I20

Kund: Tyréns

Uppdrag: Ytsökning och dataloggning av möjliga OXA indikationer inför geoteknisk provtagningsarbeten för projektering av Norrbottniabanan i samarbete med Damasec APS.

Omfattning: Ytsökning och dataloggning med magnetometer. Beskrivning av utförda arbeten samt presentation av resultat på lättläst kartunderlag. Friklassning av ytor för säkert utförande av efterföljande geotekniska provtagningar.

Metronomen, Timotejen 17

Kund: SSM Bygg & Fastighets AB

Uppdrag: Inledande markundersökning med borrbandvagn för upprättande av klassningsplan, vilket låg grund till planerad sanering och schaktplan. Utredning av klorerade lösningsmedel i porgas och grundvatten samt materialinventering av ett f.d. bergrum. Totalt sanerades 6500 ton tungmetallförorenad jord över >KM, >MKM och >FA.

Omfattning: Inledande markmiljöundersökning med borrbandvagn, miljöinventering i bergrum, kontroll av klorerade lösningsmedel i porgas och grundvatten. Utförande av georefererad klassningsplan, schaktplan och sammanställning av resultat i slutrapport samt rapportering av resultat till kund och myndigheter.